(PO) Ultramix, s. r. o., IČO 45415561

Prievozská 13/B, 82103 Bratislava

Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
12.4.2019
Dátum zverejnenia:
29.04.2019
Zverejnený v OV č.:
82/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
2K/29/2012
ICS:
1112222515
Vydal:
JUDr. Vladimír Sklenka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Ultramix, s.r.o. IČO 45415561, , Prievozská 13/B, 82103 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava, Slovenská republika JUDr. Jozefa Dudovičová , Bratislava 84104 Pernecká 37, Slovenská republika Ultramix, s.r.o. IČO 45415561, , Prievozská 13/B, 82103 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ultramix, s.r.o., so sídlom Prievozská 13/B, 821 03 Bratislava, IČO: 45 415 561, o ustanovení správcu úpadcu,
Rozhodnutie:
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ultramix, s.r.o., so sídlom Prievozská 13/B, 821 03 Bratislava, IČO: 45 415 561 správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1690.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: