Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
30.04.2019
Zverejnený v OV č.:
83/2019
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1690
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty

Deň zapísania súpisových zložiek majetku pod č.2, 3, 4 do všeobecnej podstaty: 25.04.2019 

Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Zabezpečenie
Všeobecná podstata Doména cicompany.sk 50 Nie
Všeobecná podstata Doména: dobremobily.sk 50 Nie
Všeobecná podstata Doména: servis-mobilov.sk 50 Nie

 

V Bratislave, dňa 25.04.2019

JUDr. Vojtech Agner

správca úpadcu