Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/241/2019

(FO) Kopčák Marián (21.06.1970)

Andrejová 64, 08637 Andrejová

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
03.05.2019
Zverejnený v OV č.:
85/2019
Dlžník:
Marián Kopčák IČO 21.06.1970, , Andrejová 64, 08637 Andrejová,
Správca:
Ing. Eva Orbanová , Slovenská 69, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/241/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/241/2019 S1365
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky:  IBAN SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.).

 

            V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, pri primeranom použití § 32 ZKR, ktorý ustanovuje, že popretie veriteľom je účinné, ak

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola sporná, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu). Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. 

Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu uvedeného v prílohe 8c ZKR.  

Z preddavku sa hradia trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

 

Ing. Eva Orbanová, správca