Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/27/2019

(FO) Ballay Milan (24.07.1953)

Pri Maline 5048, 90101 Malacky

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
07.05.2019
Zverejnený v OV č.:
87/2019
Dlžník:
Milan Ballay IČO 24.07.1953, , Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky,
Správca:
Ing. Mgr. Jana Pecníková , Karloveská 6C, 84104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/27/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/27/2019/S1141
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca dlžníka Milan Ballay, nar.: 24.07.1953, trvale bytom Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. SK56 0200 0000 0032 6594 3155, BIC: SUBASKBX vedený vo VÚB, a.s., a ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera a do správy pre prijímateľa uviesť Milan Ballay – kaucia.