Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/27/2019

(FO) Ballay Milan (24.07.1953)

Pri Maline 5048, 90101 Malacky

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
07.05.2019
Zverejnený v OV č.:
87/2019
Dlžník:
Milan Ballay IČO 24.07.1953, , Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky,
Správca:
Ing. Mgr. Jana Pecníková , Karloveská 6C, 84104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/27/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/27/2019/S1141
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca dlžníka Milan Ballay, nar.: 24.07.1953, trvale bytom Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava  počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 10.00 hod - 12.00 hod a od 14.00 hod - 15.00 hod, v piatok od 10.00 do 12.00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0915 863 070.

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca