Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Súd u z n á v a konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 28...
Dátum vydania:
6.5.2019
Dátum zverejnenia:
13.05.2019
Zverejnený v OV č.:
90/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov, VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE s. r. o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý a o otvorení malého konkurzu takto
Rozhodnutie:
Súd u z n á v a konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 28R/4/2010-466 zo dňa 4.4.2011 vedený voči úpadcovi VENGE s. r. o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, z a m a l ý a o t v á r a malý konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Oznam: