(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
14.05.2019
Zverejnený v OV č.:
91/2019
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13 / 0, 81108 Bratislava,
Správca:
Mgr. Miloš Ágg , Lužná 6, 85104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/57/2018
Spisová značka správcu:
8K/57/2018 S1233
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Výťažok zo speňaženia [EUR] Stav Majetok tretej osoby Zabezpečenie
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata peňažná hotovosť- zostatok na bankovom účte úpadcu, číslo účtu SK51 5600 0000 0043 2443 6001 15008.77       Nie