Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 27K/341/1997

(PO) ZÁVODY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY a.s. "v konkurze" skrátene ZVT a.s. "v konkurze", IČO 31562680

Zvolenská cesta 14, 97401 Banská Bystrica

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.05.2019
Zverejnený v OV č.:
92/2019
Krajský súd v Banskej Bystrici
27K/341/1997, Závody výpočtovej techniky a.s. "v konkurze", IČO: 31562680, Zvolenská cesta 14 , Banská Bystrica,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

  ECLI:SK:KSBB:2019:6097899188.14                               

 

                                                                                              Sp. zn.: 27K/341/1997 - 2384

                                                                                                    IČS:  6097899188                               

UZNESENIE

 

 

 

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, sudcom JUDr. Miriam Boborovou Sninskou, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Závody výpočtovej techniky, a.s. „ v konkurze“, Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 562 680, za ktorého koná Mgr. Robert Antal, ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu správcu konkurznej podstaty na zrušenie konkurzu, takto

 

 

 

 

r o z h o d o l :

 

 

 

I.          Súd    z r u š u j e   konkurz   na  majetok    úpadcu     Závody    výpočtovej   techniky, a.s. „ v konkurze“, Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 562 680 po splnení rozvrhového uznesenia č. k.27K/341/1997-2313 zo dňa 22. augusta 2018  v spojení s opravným rozvrhovým uznesením č.k. 27K/341/1997-2347  zo dňa 24. septembra 2018 a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2Obo/15/2018-2368  z 27. marca 2019.

 

II.         Súd   z b a v u j e  Mgr. Roberta Antala, ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

III.       Súd   n e p r i z n á v a   správcovi konkurznej podstaty výdavky a odmenu za výkon funkcie správcu.

 

P o u č e n i e  :

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Krajský súd v Banskej Bystrici.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

V Banskej Bystrici dňa 13. mája 2019

 

 

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudca