Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/93/2019

(FO) Rigó Mário (13.02.1978)

Lehnice 196, 93037 Lehnice

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
15.05.2019
Zverejnený v OV č.:
92/2019
Dlžník:
Mário Rigó IČO 13.02.1978, , Malý Lég 196, 930 37 Lehnice,
Správca:
, Námestie SNP 3, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
28OdK/93/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/93/2019
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka: Mário Rigó, nar. 13.02.1978, Malý Lég 196, 930 37  Lehnice, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,-EUR na účet  vedený vo Fio banke, a. s., pobočke zahraničnej banky, č. ú.  IBAN: SK4683300000002001032150, s doplňujúcou poznámkou : Mário Rigó, kaucia popretia pohľadávky 28OdK/93/2019.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

Insolvenčný správca, k.s., správca

v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár