Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/305/2018

(FO) Síkelová Ľubomíra (03.08.1971)

Bystrická 76/4 , 01501 Rajec

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
20.05.2019
Zverejnený v OV č.:
95/2019
Dlžník:
Síkelová Ľubomíra IČO 03.08.1971, , Bystrická 76/4, 01501 Rajec,
Správca:
JUDr. Tatiana Šumichrastová , Jesenského 29, 03601 Martin,
Spisová značka súdu:
8OdK/305/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/305/2018 S548
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Dlžníka Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická 76/4, 015 01 Rajec (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 8OdK/305/2018 zo dňa 02.01.2019, publikované v Obchodnom vestníku č. 6/2019 dňa 09.01.2019, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehote:

Pohľadávka veriteľa:Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51865467, doručená dňa 09.05.2019 prihláškou s por. č. 1 na celkovú sumu 182,17 € - zapísaná dňa 09.05.2019 do zoznamu pohľadávok veriteľov.

V Martine, dňa 15.05.2019

JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

 

 

 

 

 

V Martine, dňa 15.05.2019

JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca