Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
20.05.2019
Zverejnený v OV č.:
95/2019
Dlžník:
Lenka Galandákova IČO 01.12.1980, , Rudník 381, 906 23 Rudník,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/22/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/22/2019 S445
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca  so sídlom kancelárie: J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, správca majetku dlžníka Lenka Galandáková, nar. 01.12.1980, trvale bytom 906 23 Rudník vyhlasuje v súlade s  § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR

 1. kolo ponukového  konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu.

I.Predmet predaja:

Pozemok:

Číslo položky

Hodnota EUR

Katastrálne územie

Číslo LV

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

1.

10,31

Stará Turá

6467

14239/1

Orná pôda

435

2/20

2.

1,29

Stará Turá

3527

14180

Trvalé trávne porasty

1586

1/50

3.

0,35

Stará Turá

4552

14177

Trvalé trávne porasty

216

1/25

4.

0,71

Stará Turá

4552

14178

Trvalé trávne porasty

435

1/25

5.

55,24

Stará Turá

3528

14140

Orná pôda

2331

1/10

6.

36,30

Stará Turá

3528

14153

Orná pôda

1532

1/10

7.

34,17

Stará Turá

3528

14155

Orná pôda

1442

1/10

8.

28,20

Stará Turá

3528

14160

Orná pôda

1190

1/10

9.

0,36

Stará Turá

3528

14183

Trvalé trávne porasty

90

1/10

10.

0,36

Stará Turá

3528

14185

Trvalé trávne porasty

90

1/10

11.

72,28

Stará Turá

2063

14235

Orná pôda

1525

1/5

12.

119,49

Stará Turá

2063

14126

Orná pôda

2521

1/5

13.

127,00

Stará Turá

2063

14127

Orná pôda

2680

1/5

14.

20,38

Stará Turá

2063

14143

Orná pôda

430

1/5

15.

65,79

Stará Turá

2063

14154

Orná pôda

1388

1/5

16.

64,27

Stará Turá

2063

14163

Orná pôda

1356

1/5

17.

25,95

Stará Turá

2063

14560

Orná pôda

2190

1/5

18.

84,22

Stará Turá

2063

14561

Orná pôda

1777

1/5

19.

79,02

Stará Turá

10070

13832

Orná pôda

3334

1/10

20.

5,39

Stará Turá

4555

14199/2

Trvalé trávne porasty

2647

1/20

21.

3,51

Stará Turá

4556

14173

Trvalé trávne porasty

1723

1/20

22.

0,46

Stará Turá

4557

14199/1

Trvalé trávne porasty

227

1/20

23.

40,40

Stará Turá

4558

14165

Orná pôda

1705

1/20

24.

0,89

Stará Turá

5297

14238/2

Záhrada

220

1/10

25.

0,89

Stará Turá

5297

14238/3

Zastavané plochy a nádvoria

220

1/10

26.

1,32

Stará Turá

5297

14238/4

Zastavané plochy a nádvoria

324

1/10

27.

18,55

Stará Turá

6466

14238/1

Orná pôda

783

1/10

28.

21,68

Stará Turá

10064

14202/2

Orná pôda

915

1/10

29.

82,69

Stará Turá

10065

14370

Orná pôda

3489

1/10

30.

7,48

Stará Turá

40067

14188/2

Trvalé trávne porasty

1834

1/10

31.

2,66

Stará Turá

10067

14482

Trvalé trávne porasty

654

1/10

32.

1,61

Stará Turá

10067

14708/1

Trvalé trávne porasty

396

1/10

33.

151,10

Stará Turá

4139

13969

Trvalé trávne porasty

14814

1/4

34.

4,29

Stará Turá

3532

14171

Trvalé trávne porasty

3367

1/32

35.

1,54

Stará Turá

3530

14187

Trvalé trávne porasty

755

1/20

36.

1,77

Stará Turá

3529

14172

Trvalé trávne porasty

1895

11/480

37.

0,88

Stará Turá

3529

14174

Trvalé trávne porasty

943

11/480

38.

7,29

Stará Turá

2061

14202/1

Orná pôda

308

1/10

39.

59,74

Stará Turá

4554

14543

Orná pôda

2521

1/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súpis majetku bol zverejnený  vo vydaní Obchodného vestníka č. 57/2019 dňa 21.03.2019.

II. Súťažné podmienky:

Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických osôb, obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať obchodné meno, alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
 2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia.
 3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia.
 4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu, ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
 5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
 6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.
 8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania, správca nebude prihliadať.
 9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom komunikovať.
 10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
 11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Lenka Galandáková – Záväzná ponuka – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca, J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním zmien príslušnou správou katastra.

III. Lehota na doručenie ponúk:

Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku.

IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:

Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.

V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk.

Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Zálohu rovnajúcu  sa celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet správcu č. IBAN SK62 1100 0000 0029 4306 9598, vedený v Tatra banke, a.s., VS: 2019, Poznámka : PK Lenka Galandáková, v lehote na predkladanie ponúk.

Poučenie: Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca/nadobúdateľ na svoje náklady.

Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti o ďalšie informácie nereagovať.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca