Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
15.5.2019
Dátum zverejnenia:
21.05.2019
Zverejnený v OV č.:
96/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
28OdK/53/2019
ICS:
4119204866
Vydal:
JUDr. Monika Kublová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Anna Petríková , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno), 94501 Komárno, Slovensko
Navrhovatelia:
Anna Petríková , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno), 94501 Komárno, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Anna Petríková, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož - Záhrada, 945 01 Komárno, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
Rozhodnutie:
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Anna Petríková, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno. II. U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie. III. Ustanovuje správcu JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky. IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Anna Petríková, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku. V. O d d l ž u j e dlžníka: Anna Petríková, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. VI. Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov dlžníka : Anna Petríková, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike. VII. Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.05.2019 vedený pod položkou registra 407/2019, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia. IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada. X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: