Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1247/2018

(FO) Farkašová Erika (25.09.1961)

Tajovského 539/8 , 96501 Žiar nad Hronom

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.05.2019
Zverejnený v OV č.:
98/2019
Dlžník:
Farkašová Erika IČO 25.09.1961, , Tajovského 539/8, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/1247/2018
Spisová značka správcu:
2OdK/1247/2018 S1540
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA (IV. kolo)

v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.

 

Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Erika Farkašová, nar. 25.09.1961, trvale bytom Tajovského 539/8, 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa: M. Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZoKR v spojení s ustanovením 167p ods. 1 ZoKR vyhlasuje IV. kolo ponukového konania za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka:

 

p. č.

 

Identifikácia súpisovej zložky majetku

 

Deň zapísania

 

Dôvod zapísania

 

Súpis. hodnota

 

1.

byt č. 601 – B, vchod Stavbárska 36, nachádzajúci sa na 7 posch. bytového domu so súpisným č. 5176 postavenom na parc. č. 1232/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 617 m2, 1233/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 654 m2, 1233/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, zapísaný na LV č. 3491, okres Bratislava II, obec Bratislava – mestská časť Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa

podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4190/947741

 • spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/20
 • dlžník si neuplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia

 

11.03.2019

 

§ 167h ods. 1 ZKR

 

2 700 EUR

Vyššie identifikovaná súpisová zložka majetku bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 52/2019 zo dňa 14.03.2019. Oznámením publikovaným v Obchodnom vestníku č. 57/2019 zo dňa 21.03.2019 došlo k zmene súpisovej hodnoty vyššie identifikovaného majetku a to zo sumy 4 990,- € na sumu 2 700,- € určenú odhadom správcu.

Vzhľadom k tomu, že dlžník vyššie identifikované nehnuteľnosti neoznačil ako svoje obydlie a tieto sú v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZoKR v spojení s ustanovením § 48b Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov nehnuteľnosťami menšej hodnoty, rozhodol sa ich správca speňažiť ako hnuteľnú vec v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 ZoKR.

 

Podmienky ponukového konania:

 • ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené;
 • ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA 2OdK/1247/2018 NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
 • ponuka záujemcu musí obsahovať: a) presné označenie záujemcu (v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO; v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), b) označenie majetku, o ktorého kúpu má záujemca záujem; označenie musí byť zhodné s označením v súpise, c) ponúkanú kúpnu cenu, d) kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo, príp. email, e) číslo účtu, na ktoré správca vráti zálohu na kúpnu cenu v prípade, ak záujemca neuspeje, f) dátum a podpis oprávnenej osoby;
 • záujemca je povinný súčasne so zaslaním, resp. predložením ponuky zložiť zálohu na celú ponúknutú  kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s., inak sa na ponuku neprihliada, do poznámky uvedie označenie záujemcu,
 • záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
 • víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
 • správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu v ponukovom konaní;
 • predmet ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží; správca neznáša náklady súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku, vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady;
 • správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, môžete správcu kontaktovať na emailovej adrese office@akpp.sk alebo na telefónnom čísle 048/472 42 22.

 

V Banskej Bystrici, dňa 20.05.2019

JUDr. Marián Pataj, správca