(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
24.05.2019
Zverejnený v OV č.:
99/2019
Dlžník/Úpadca:
Bašternák Ladislav IČO 07.09.1972, , Námestie slobody 7440 / 13, 81106 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Plynárenská 1, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1811
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, značka správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 13.05.2019, pod č. k. 8K/14/2019 ustanovená do funkcie Správcu úpadcu: Ladislav Bašternák, nar. 07.09.1972, trvale bytom Námestie slobody č. 13, 811 06 Bratislava (ďalej aj ako „Úpadca“). 

Správca týmto o z na mu je, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať na e-mailovej adrese: ivanova.spravca@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.

 

V Bratislave dňa 21.05.2019

 

JUDr. Lenka Ivanová, Správca