Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/297/2019

(FO) Palko Vladimír (02.05.1968)

Partizánska 3265, 05801 Poprad

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
27.05.2019
Zverejnený v OV č.:
100/2019
Dlžník:
Palko Vladimír IČO 02.05.1968, , Partizánska 3265/6, 05801 Poprad,
Správca:
, Reimanova 9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/297/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/297/2019 S1673
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !

Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines !

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „

„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „

„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „

„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „

„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „

„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „

„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „

„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „

„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „

„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „

„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“

„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „

„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“

„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „

„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „

„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „

„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „

„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „

„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady/EÚ/2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Vladimír Palko, nar.: 02.05.1968, trvale bytom Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad, (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 5OdK/297/2019  zo dňa 02.05.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 166 142  bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV  90/2019 dňa 13.05.2019.

As the bankruptcy trustee of the debtor, according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. No. 5OdK/297/2019, dated on May 2nd, 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets Vladimír Palko, born on May 2nd, 1968, residence at, Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad, (hereinafter only „the Debtor”). Our company Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , Reimanova 9,  080 01 Prešov, Slovak Republic, company identification No.: 47 166 142, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 90/2019 dated on May 13th, 2019.

 

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2019 Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

The resolution of the District Court Prešov came into force on May 14th, 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, spis. zn. 5OdK/297/2019.

According to the Bankruptcy and Restructuring Act No. 7/2005 Coll. (hereinafter only „the BRA”) the creditors of the Debtor are required to file a claim within the basic subscription period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the proc. No. 5OdK/297/2019.

 

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky  zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests, and the interests divided according the legal cause; there is  required special registration form which has to be filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

 

Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or alternatively, the reasons, why he does not account for  the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6 BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.

 

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka.

Anyone who might demand the exclusion of a property from inventory for a restriction of ownership, may claim their rights in bankruptcy by applying in the same way as the security lien would apply. Such a creditor mandates a debtor´s trustee to perform the stocktaking and to monetize the property with a restriction of ownership. The position of such creditor shall be governed by an appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA)

Previous section is applicable also for  claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).

 

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

It’s not possible to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.

 

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.

Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security of the receivable.

A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.

Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question as well.

 

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

 

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.

Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the schedule in the Commercial Gazette.

The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

 

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

 

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

 

Prešov,May 19th 2019

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka / debtor´s trustee,

Ing. Pavol KUBALA, PhD., komplementár spoločnosti / unlimited partner