Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/297/2019

(FO) Palko Vladimír (02.05.1968)

Partizánska 3265, 05801 Poprad

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
27.05.2019
Zverejnený v OV č.:
100/2019
Dlžník:
Palko Vladimír IČO 02.05.1968, , Partizánska 3265/6, 05801 Poprad,
Správca:
, Reimanova 9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/297/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/297/2019 S1673
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,  so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Palko Vladimír, nar.: 02.05.1968, trvale bytom Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad, týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 5OdK/297/2019  vedenom na Okresnom súde Prešov, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet pre poukazovanie preddavku.

 

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

 

Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v ČSOB, a. s. SK74 7500 0000 0040 1919 7497, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

špecifický symbol: 529719

 

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

 

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár                                   

SKP dlžníka Vladimír Palko