Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/296/2019

(FO) Ferenc Michal (31.05.1985)

Rovné 117, 09016 Rovné

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
28.05.2019
Zverejnený v OV č.:
101/2019
Dlžník:
Ferenc Michal IČO 31.05.1985, , Rovné 117, 09016 Rovné,
Správca:
, Námestie slobody 2/3, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
2OdK/296/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/296/2019 S1830
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a

Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

 

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the

European Parliament and of the Council of 20 May 2015

(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност

(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia

(CS) Oznámení o insolvenčním řízení

(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

(EN) Notice of insolvency proceedings

(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis

(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité

(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

 (IT) Avviso di procedura d'insolvenza

(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru

(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą

(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure

(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

(PT) Aviso sobre processo de insolvência

(RO) Notificare privind procedura de insolvență

(SK) Oznam o insolvenčnom konaní

(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: Michal Ferenc, nar.: 31.05.1985, trvale bytom Rovné 117, 090 16 Rovné (ďalej aj len ako "dlžník") oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 2OdK/296/2019 zo dňa 03.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.90/2019 zo dňa 15.05.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 2OdK/296/2019.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor Michal Ferenc, date of birth 31.05.1985, domicile Rovné 117, 090 16 Rovné Slovenská republika, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No. 2OdK/296/2019 dated on 3th of maj 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 13th of Maj 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2OdK/296/2019.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky  zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests, and the interests divided according the legal cause; there is  required special registration form which has to be filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or alternatively, the reasons, why he does not account for  the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6 BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is applicable also for  claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.

Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security of the receivable.

A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.

Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question as well. 

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.

Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the schedule in the Commercial Gazette.

The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

M&L insolvency, k.s., správca

M&L insolvency, k.s., trustee