Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/241/2019

(FO) Kopčák Marián (21.06.1970)

Andrejová 64, 08637 Andrejová

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
28.05.2019
Zverejnený v OV č.:
101/2019
Dlžník:
Marián Kopčák IČO 21.06.1970, , Andrejová 64, 08637 Andrejová,
Správca:
Ing. Eva Orbanová , Slovenská 69, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/241/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/241/2019 S1365
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA 1. kolo

Ing. Eva Orbanová, správca majetku dlžníka Marián Kopčák, na. 21. 6. 1970, bytom 086 37 Andrejová 64, konkurzné konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 5OdK/241/2019, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n a p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty.

Kolo: Prvé

Predmet: súbor nehnuteľností tvoriacich súpisové zložky majetku 1-13 v súpise všeobecnej podstaty, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku 98/2019. Nehnuteľnosti sa predávajú ako celok, teda ako súbor majetku.

1) Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 1

Číslo parc.: 481

Druh pozemku: trvalý trávny porast

Výmera: spolu 210082 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 997

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 177 EUR

2)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 2

Číslo parc.: 1042

Druh pozemku: ostatná plocha

Výmera: spolu 6838 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 728

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 6 EUR

3)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 3

Číslo parc.: 430/1

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 122022 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 690

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 103 EUR

4)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 4

Číslo parc.: 443/5

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 2766 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 690

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 2 EUR

5)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 5

Číslo parc.: 451/1

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 410831 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 690

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 347 EUR

6)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 6

Číslo parc.: 451/2

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 69069 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 1060

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 58 EUR

7)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 7

Číslo parc.: 455/2

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 19633 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 1036

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 17 EUR

8)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 8

Číslo parc.: 443/4

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 3582 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 265

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 3 EUR

9)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 9

Číslo parc.: 449/1

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 27449 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 265

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 23 EUR

10)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 10

Číslo parc.: 455/1

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 55561 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 265

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 47 EUR

11)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 11

Číslo parc.: 572/2

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 37293 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 1005

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 31 EUR

12)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 12

Číslo parc.: 430/2

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 394697 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 1035

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 333 EUR

13)Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Súpisové číslo: 13

Číslo parc.: 466

Druh pozemku: lesný pozemok

Výmera: spolu 101969 m²

Vlastnícky podiel: 1/237

LV: 996

KÚ: Andrejová

Okres: Bardejov

Obec: Andrejová

Súpisová hodnota: 86 EUR

 

 

 

 Podmienky I. kola verejného ponukového konania:

Predmet ponukového konania sa speňažuje ako jeden súbor majetku výhradne spoločne.

            Súpisová hodnota majetku: 1233 EUR.

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku (do 15.00 hod.) – vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.  Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.). Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby ako aj predmet ponuky „pozemky Andrejová“.

 

Správca poučuje prípadných záujemcov, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa predmet ponuky nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o neho vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní..

Adresa na doručenie ponúk: Ing. Eva Orbanová, správca, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 0905 418 713, alebo mail orbanova88@gmail.com

 

 

Ing. Eva Orbanová, správca