(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
30.05.2019
Zverejnený v OV č.:
103/2019
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava,
Správca:
Ing. Tomáš Antonič , Kominárska 2, 4, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/84/2018
Spisová značka správcu:
37K/84/2018 S1257
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Ing. Tomáš Antonič, správca úpadcu: develop BS s.r.o.so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/84/2018, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa 15.07.2019 (pondelok) o 10:00 hod. na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze,

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,

3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR,

4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,

5. Záver.

Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Ing. Tomáš Antonič, správca.