Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/287/2019

(FO) Mindar František (07.05.1966)

Hornov 249, 91441 Nemšová

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
30.05.2019
Zverejnený v OV č.:
103/2019
Dlžník:
Mindar František IČO 07.05.1966, , Hornov 249/8, 91441 Nemšová,
Správca:
JUDr. Vladimír Žitník , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/287/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/287/2019 S1393
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie

JUDr. Vladimír Žitník, správca dlžníka František MINDAR, nar. 07.05.1966, trvale bytom Hornov 249/8, 914 41 Nemšová, občan SR pod  sp. zn.: 40OdK/287/2019 v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s  § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN: SK45 5200 0000 0000 1189 0088.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a)      bolo podané na predpísanom tlačive a

b)    na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

v Považskej Bystrici dňa 27. mája 2019

JUDr. Vladimír  Žitník – správca