Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/236/2019

(FO) Babiar Ľuboš (25.01.1975)

Ligetská 1166, 97251 Handlová

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
31.05.2019
Zverejnený v OV č.:
104/2019
Dlžník:
Ľuboš Babiar IČO 25.1.1975, , Ligetská 1166/5, 972 51 Handlová ,
Správca:
JUDr. Ján Súkeník , Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica ,
Spisová značka súdu:
40OdK/236/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/236/2019 S258
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

      V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848  zo dňa 20.5.2015 ako správca  dlžníka:  Ľuboš Babiar nar. 25.1.1975 trvale bytom Ligetská 1166/5 Handlová  (ďalej len ako „dlžník“/ Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.  40OdK/236/2019 zo dňa 30.4.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka  Ľuboš Babiar nar. 25.1.1975 trvale bytom LIgetská 1166/5, 972 51 Handlová.

According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") –  Ľuboš Babiar born on 25.1.1975 residence  Ligetská 1166/5, 972 51 Handlová  (hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Trenčín No. 40OdK/236/2019 dated on 30.4.2019 bankruptcy procedure was declared on the debtors  property.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 88/2019 dňa  9.5.2019.

This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. CB 88/2019 on 9.5.2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

 The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. 

The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva  mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .

Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of  transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu ku spisovej značke 40OdK/236/2019. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Ján Súkeník, Stred 60/55, 017 01  Považská Bystrica Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

 The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days  with the No:  40OdK/236/2019 to the adress:  JUDr. Ján Súkeník, with residence at  Stred 60/55, 017 01  Považská Bystrica , Slovakia.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

 Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).

Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)  (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).

Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.

For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribed form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The lodgment of claim has to be dated and signed.

Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.

The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with due professional care. Documents proving facts stated in application have to be enclosed.

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www. justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť  listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.

Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of  Justice of the Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving the fact.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.

Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right. For each secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order, object and legal cause of a security right. 

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky 

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not  be  signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office or residence is unknown from the documents of the debtor.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl.54 Nariadenia  Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.  2015/848 z 20.mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Ján Súkeník, správca

JUDr. Ján Súkeník, bankruptcy administrator