Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/236/2019

(FO) Babiar Ľuboš (25.01.1975)

Ligetská 1166, 97251 Handlová

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
31.05.2019
Zverejnený v OV č.:
104/2019
Dlžník:
Ľuboš Babiar IČO 25.1.1975, , Ligetská 1166/5, 972 51 Handlová ,
Správca:
JUDr. Ján Súkeník , Stred 60/55, 01701 Považská Bystrica ,
Spisová značka súdu:
40OdK/236/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/236/2019 S258
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam  o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Ľuboš Babiar nar. 25.1.1975 trvale bytom  Ligetská 1166/5, 972 51 Handlová  v zmysle ust. § 85 ods.2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ust. § 8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Stred 60/55 Považská Bystrica v pracovných dňoch Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod,. 

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutuie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo telefonicky na č.tel.: 042/4321663 resp. č. MT: 0915 871 028.

 

JUDr. Ján Súkeník, správca