Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/356/2019

(FO) Hradecký Róbert (07.05.1981)

Nová Lesná 288, 05986 Nová Lesná

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
05.06.2019
Zverejnený v OV č.:
107/2019
Dlžník:
Róbert Hradecký IČO 07.05.1981, , M. R. Štefánika 288, 059 86 Nová Lesná ,
Správca:
JUDr. Ivana Križová Červenáková , Metodova 3331/12, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/356/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/356/2019 S1747
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.5.2019, sp. zn.: 5OdK/356/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Róbert Hradecký, nar. 07.05.1981, trvale bytom M. R. Štefánika 288, 059 86 Nová Lesná (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č. 100/2019 dňa 27.5.2019.

V súlade s ust. § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo účtu, na ktorý sa skladá preddavok vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbol, a to číslo účtu v tvare IBAN: SK9283300000002301265140 vedený v peňažnom ústave Fio banka, a. s., ako variabilný symbol uvedie zložiteľ kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Podľa § 32 ods. 21 ZKR preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

V Prešove, dňa 1.6.2019


JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca