Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/356/2019

(FO) Hradecký Róbert (07.05.1981)

Nová Lesná 288, 05986 Nová Lesná

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
05.06.2019
Zverejnený v OV č.:
107/2019
Dlžník:
Róbert Hradecký IČO 07.05.1981, , M. R. Štefánika 288, 059 86 Nová Lesná ,
Správca:
JUDr. Ivana Križová Červenáková , Metodova 3331/12, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/356/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/356/2019 S1747
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.5.2019, sp. zn.: 5OdK/356/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Róbert Hradecký, nar. 07.05.1981, trvale bytom M. R. Štefánika 288, 059 86 Nová Lesná (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č. 100/2019 dňa 27.5.2019.

Správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: spravca.krizova@gmail.com.

V Prešove, dňa 1.6.2019


JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca