(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
04.06.2019
Zverejnený v OV č.:
106/2019
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava,
Správca:
Ing. Tomáš Antonič , Kominárska 2, 4, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/84/2018
Spisová značka správcu:
37K/84/2018 S1257
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Dlžník/Banka Číslo účtu Podielové spoluvlastníctvo Mena Súpisová hodnota majetku
1 Pohľadávka z účtu Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášiková 48, 832  37 Bratislava   IBAN SK83 0900 0000 0050 6205 2343 1/1 EUR 0,06 €
2 Pohľadávka z účtu Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášiková 48, 832  37 Bratislava  IBAN SK07 0900  0000 0051 3857 2258 1/1 EUR 409,60 €
3 Pohľadávka z účtu Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášiková 48, 832  37 Bratislava  IBAN SK26 0900 0000 0006 3476 8505 1/1 EUR 520,64 €
4 Pohľadávka z účtu Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášiková 48, 832  37 Bratislava  IBAN SK26 0900 0000 0006 3476 8556 1/1 EUR 58,91 €

Ing. Tomáš Antonič, správca.