Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
03.06.2019
Zverejnený v OV č.:
105/2019
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 94501, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28OdK/53/2019 zo dňa  15.5.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka, a to Anna PETRÍKOVÁ, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož - Záhrada,  a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca oznamuje, že do správcovského spisu č.k. 28OdK/53/2019 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod.

Súčastne správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.č.: 035/6420742, mobilné čísla: 0915 728 722, 0918 907 248, ako aj kontakt pre elektronickú komunikáciu: e-mail: suchanova@mail.t-com.sk, suchanova.vlasta@gmail.com

JUDr. Vlasta Suchanová, správca