Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
03.06.2019
Zverejnený v OV č.:
105/2019
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 94501, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu: Anna PETRÍKOVÁ, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož - Záhrada, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 28OdK/53/2019   týmto v súlade s § 32 ods. 7, ods. 19, ods. 21 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to účet vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky pod č. účtu

IBAN:         SK51 1111 0000 0013 3733 8001

V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a/ bolo podané na predpísanom tlačive,

b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu . 

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca