(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Súd priznáva predbežnému správcovi Mgr. Miloš Ágg, so sídlom...
Dátum vydania:
28.5.2019
Dátum zverejnenia:
06.06.2019
Zverejnený v OV č.:
108/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/57/2018
ICS:
1118212114
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13, 81108 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Lexpert s.r.o. IČO 45976856, Slovenská republika Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13, 81108 Bratislava, Slovenská republika Mgr. Miroslav Ágg IČO 51756838, Slovenská republika Karka two, a. s. IČO 24794694, , Jugoslávská 620/29, 12000 Praha 2, Česká republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Karka two, a.s. so sídlom Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 247 94 694 zastúpený Lexpert s.r.o., so sídlom Horná 15, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CHEMKO, a.s. Strážske v likvidácii, so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 724 582, o vyhlásenie konkurzu,, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
Rozhodnutie:
Súd priznáva predbežnému správcovi Mgr. Miloš Ágg, so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava, S 1233, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 266/2018, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Oznam: