Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
11.06.2019
Zverejnený v OV č.:
111/2019
Dlžník:
Suja Jozef IČO 23.11.1978, , Zlatnô 339, 96204 Korytárky,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/517/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/517/2019 S1540
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

 

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU PRE POTREBY POPIERANIA POHĽADÁVOK

v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ustanovením § 32 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Suja, nar. 23.11.1978, trvale bytom Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, podnikajúci pod obchodným menom – Jozef Suja, s miestom podnikania Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, IČO: 31 881 408 č. k. 2OdK/517/2019, v zmysle ustanovenia §167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a)            bolo podané na predpísanom tlačive a

b)            na bankový účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s. bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie spis. zn.: 2OdK/517/2019 – kaucia na popieranie.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok; preddavok slúži na úhradu trov konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR platí, že „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

 

V Banskej Bystrici, dňa 06.06.2019

JUDr. Marián Pataj, správca