Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.06.2019
Zverejnený v OV č.:
111/2019
Dlžník:
Suja Jozef IČO 23.11.1978, , Zlatnô 339, 96204 Korytárky,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/517/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/517/2019 S1540
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

 

OZNAM O MOŽNOSTI NAHLIADNÚŤ DO SPISU

v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Suja, nar. 23..11.1978, trvale bytom Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, podnikajúci pod obchodným menom – Jozef Suja, s miestom podnikania Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, IČO: 31 881 408 (ďalej len „dlžník“), oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu 2OdK/517/2019 S 1540 v kancelárii správcu na adrese: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica.

Nahliadanie do správcovského spisu 2OdK/517/2019 S 1540 je zabezpečované správcom konkurznej podstaty vyššie uvedeného dlžníka každý pracovný deň v čase od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kancelárii správcu.

Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť si vopred telefonicky na tel. čísle: 048/472 42 22, resp. emailom na adrese: office@akpp.sk

 

V Banskej Bystrici, dňa 06.06.2019

JUDr. Marián Pataj, správca