(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
12.06.2019
Zverejnený v OV č.:
112/2019
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13, 81108 Bratislava,
Správca:
Mgr. Miloš Ágg , Lužná 6, 85104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/57/2018
Spisová značka správcu:
8K/57/2018 S1233
Druh:
Iné zverejnenie
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Výťažok zo speňaženia [EUR] Stav Majetok tretej osoby Zabezpečenie
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata peňažná hotovosť- zostatok na bankovom účte úpadcu, číslo účtu SK3265000000000020265794 5941.88       Nie