Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
13.06.2019
Zverejnený v OV č.:
113/2019
Dlžník:
Lenka Galandákova IČO 01.12.1980, , Rudník 381, 906 23 Rudník,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/22/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/22/2019 S445
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vyhodnotenie 1. kola ponukového konania.

  V konkurznej veci dlžníka Lenka Galandáková, nar. 01.12.1980, trvale bytom 906 23  Rudník 381, vedenej na Okresnom súde Trenčín č. k. 38OdK/22/2019 bolo v Obchodnom vestníku č. 95/2019 dňa 20.05.2019 zverejnené 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu, a to položky č. 1. až 39.

     Dňa 06.06.2019 bolo vykonané otváranie obálok s ponukami, ktoré boli následne vyhodnotené. Do ponukového konania sa prihlásili 3 záujemcovia so svojimi ponukami, ktorí zároveň aj splnili všetky predpísané formálne náležitosti. Za úspešného záujemcu o kúpu správca vyhodnotil záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Úspešným záujemcom sa stala spol. Slovak Estate s. r. o., IČO: 50 050 907, so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava s ponukou vo výške 1.891,05,- Eur.

     Vzhľadom k tomu, že nedošlo k uplatneniu práva vykúpiť majetok z konkurzu podľa ust. § 167r ZoKR, správca ponuku úspešného záujemcu akceptoval a vyzve ho na uzavretie kúpnej zmluvy.

      V nadväznosti na vyššie uvedené bolo I. kolo verejného ponukového konania ukončené ako úspešné.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca