Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/386/2019

(FO) Gonda Ján (26.12.1961)

Oľka 67, 06704 Oľka

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
19.06.2019
Zverejnený v OV č.:
117/2019
Dlžník:
Gonda Ján IČO 26.12.1961, , Oľka 67, 06704 Oľka,
Správca:
, Petrovianska 38/A, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/386/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/386/2019 S1696
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca dlžníka Ján Gonda, nar. 26.12.1961, Oľka 67, 067 04 Oľka, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je vedený vo Tatra banke, a.s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 2391 1303.

V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a;

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Poučenie:

Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR.  Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca