Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/386/2019

(FO) Gonda Ján (26.12.1961)

Oľka 67, 06704 Oľka

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
19.06.2019
Zverejnený v OV č.:
117/2019
Dlžník:
Gonda Ján IČO 26.12.1961, , Oľka 67, 06704 Oľka,
Správca:
, Petrovianska 38/A, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/386/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/386/2019 S1696
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

V právnej veci dlžníka Ján Gonda, nar. 26.12.1961, Oľka 67, 067 04 Oľka, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 04.06.2019, sp.zn.: 2OdK/386/2019 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu iTRUSTee Restructuring, k. s., Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: office@itrust.sk alebo na tel. číslo +421 2/2042 0140.

 

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca