Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/505/2019

(FO) Sendrei Jaroslav (02.06.1977)

Železničná 711, 98701 Poltár

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.06.2019
Zverejnený v OV č.:
119/2019
Dlžník:
Jaroslav Sendrei IČO 02.06.1977, , Železničná 711/44, 987 01 Poltár,
Správca:
Ing. Janka Dobrocká , MBA , Rádayho 8, 984 01 Lučenec,
Spisová značka súdu:
5OdK/505/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/505/2019 S1502
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, o insolvenčnom konaní,  ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21. mája 2019, č.k. 5OdK/505/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 100/2019 dňa 27. Mája 2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Sendrei, nar. 02.06.1977, trvale bytom Železničná 711/44, 987 01 Poltár, Slovenská republika. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“)  veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing.Janka Dobrocká,MBA, Rádayho 8, 984 01  Lučenec, Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/505/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

Ing.Janka Dobrocká,MBA,  správca

Notification to foreing creditors

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council  (EU) No. 2015/848 dated 20-th of May 2015, on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, dated 21-th  of May 2019, No. 5OdK/505/2019, which was published in the Government Journal on the dated 27-th of May  2019 bankruptcy procedure was on the Debtor – Jaroslav Sendrei, born on  02-nd of Jun 1977, with permanent address  Železničná 711/44, 987 01 Poltár, Slovak republic. This resolution of the District Court in Banská Bystrica became valid on 28-th of May 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

According to the Act.No 7/2005 Coll Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing.Janka Dobrocká,MBA,    Správca, Rádayho 8, 984 01  Lučenec, Slovak republic, to the Nr. 5OdK/505/2019.

Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and others rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse.

Creditors whose claims arise in the future or depent on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided in to principal and interest with the legal cause of the interest. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not lodged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate as and publishe on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announca, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accunted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accoutancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise  delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend.  This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

Ing.Janka Dobrocká,MBA,  bankruptcy trustee