Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/505/2019

(FO) Sendrei Jaroslav (02.06.1977)

Železničná 711, 98701 Poltár

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.06.2019
Zverejnený v OV č.:
119/2019
Dlžník:
Jaroslav Sendrei IČO 02.06.1977, , Železničná 711/44, 987 01 Poltár,
Správca:
Ing. Janka Dobrocká , MBA , Rádayho 8, 984 01 Lučenec,
Spisová značka súdu:
5OdK/505/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/505/2019 S1502
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca konkurznej podstaty Ing.Janka Dobrocká,MBA, so sídlom kancelárie 984 01  Lučenec, Rádayho 8 –  úpadcu  Jaroslav Sendrei, nar. 02.06.1977, trvale bytom Železničná 711/44, 987 01 Poltár,  č. k. 5OdK/505/2019,  v zmysle § 32 ods. 7 písm b) a § 167l, Zákona č. 7/2005 Z.z.  oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo finančnom ústave Tatrabanka,a.s., pobočka Lučenec, IBAN: SK60 1100 0000 0029 1885 3487.

POUČENIE:

  1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
  2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
  3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
  4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania.
  5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.
  6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
  7. Preddavok na trovy konania tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na jeho vrátenie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing.Janka Dobrocká,MBA,  správca konkurznej podstaty