Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/505/2019

(FO) Sendrei Jaroslav (02.06.1977)

Železničná 711, 98701 Poltár

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
21.06.2019
Zverejnený v OV č.:
119/2019
Dlžník:
Jaroslav Sendrei IČO 02.06.1977, , Železničná 711/44, 987 01 Poltár,
Správca:
Ing. Janka Dobrocká , MBA , Rádayho 8, 984 01 Lučenec,
Spisová značka súdu:
5OdK/505/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/505/2019 S1502
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca dlžníka: Jaroslav Sendrei, nar. 02.06.1977, trvale bytom Železničná 711/44, 987 01 Poltár, oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods.2, ZKR, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Rádayho 8, 984 01  Lučenec, a to v pracovných dňoch od 09.00 h do 15.00 h. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel.č. 0948 641501, alebo emailom na: dobrocka.jd@gmail.com

Ing.Janka Dobrocká,MBA,  správca