Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/53/2018

(FO) Hesková Alena (03.03.1957)

Podzáhradná 43 , 82106 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
26.06.2019
Zverejnený v OV č.:
122/2019
Dlžník:
Alena Hesková IČO 03.03.1957, , Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava-Ružinov,
Spisová značka súdu:
8OdK/53/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/53/2018 S1639
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

 

             druh súpisovej zložky majetku číslo LV             popis súpisovej zložky majetku
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, Okres: Galanta, Obec: ČIERNA VODA, Katastrálne územie: Čierna Voda 347 parcela registra "C", par.číslo 917/160, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 464 m2; spoluvlastnícky podiel: 1/2
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, Okres: Galanta, Obec: ČIERNA VODA, Katastrálne územie: Čierna Voda 347 parcela registra "C", par.číslo 917/197, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 186 m2; spoluvlastnícky podiel: 1/2
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, Okres: Galanta, Obec: ČIERNA VODA, Katastrálne územie: Čierna Voda 347 rodinný dom na parcele č. 917/197 so súpisným číslom: 296

 

súpisová hodnota majetku: 23.000,- EUR