Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/53/2018

(FO) Hesková Alena (03.03.1957)

Podzáhradná 43 , 82106 Bratislava

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
01.07.2019
Zverejnený v OV č.:
125/2019
Dlžník:
Alena Hesková IČO 03.03.1957, , Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava-Ružinov,
Spisová značka súdu:
8OdK/53/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/53/2018 S1639
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

                                                                  Oznámenie o zrušení ponukového konania

Insolvency k.s., správca dlžníka Alena Hesková, trvale bytom Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava, dátum nar.: 03.03.1957, týmto ruší ponukové konanie na majetok dlžníka zverejnené v Obchodnom vestníku č. 122/2019 dňa 26.06.2019.

Predmetom ponukového konania bol majetok dlžníka zverejnený v Obchodnom vestníku č. 217/2018 dňa 12.11.2018: 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2003879