(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
02.07.2019
Zverejnený v OV č.:
126/2019
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava,
Správca:
Ing. Tomáš Antonič , Kominárska 2, 4, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/84/2018
Spisová značka správcu:
37K/84/2018 S1257
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: develop BS s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/84/2018, v zmysle § 28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, Primaciálne námestie 1, Bratislava, SR iná pohľadávka, Právny dôvod: Nedoplatok na dani z nehnuteľností na rok 2018, Rozhodnutie č. 1/18/216210-36/57/914717 zo dňa 13.6.2018. Celková suma: 1 199,50 €.

Ing. Tomáš Antonič, správca