Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/161/2019

(FO) Korvin Pavol (08.09.1985)

Orviská cesta 436, 92101 Piešťany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
08.07.2019
Zverejnený v OV č.:
129/2019
Dlžník:
Pavol Korvin IČO 08.09.1985, , Orviská cesta 436 / 46, 92101 Piešťany,
Správca:
JUDr. Nikoleta Gallová , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/161/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/161/2019 S1663
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Nikoleta Gallová, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Pavol Korvin, nar. 08.09.1985, trvale bytom Orviská cesta 436/46, 921 01 Piešťany, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/161/2019, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK71 1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

Doplňujúce údaje (poznámka): Pavol Korvin, kaucia popretia pohladavky 25OdK/161/2019

V Šamoríne, dňa 01.07.2019

JUDr. Nikoleta Gallová, správca