Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/161/2019

(FO) Korvin Pavol (08.09.1985)

Orviská cesta 436, 92101 Piešťany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
08.07.2019
Zverejnený v OV č.:
129/2019
Dlžník:
Pavol Korvin IČO 08.09.1985, , Orviská cesta 436 / 46, 92101 Piešťany,
Správca:
JUDr. Nikoleta Gallová , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/161/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/161/2019 S1663
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

 

JUDr. Nikoleta Gallová, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Pavol Korvin, nar. 08.09.1985, trvale bytom Orviská cesta 436/46, 921 01 Piešťany, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/161/2019, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/161/2019 S1663 v kancelárii správcu:  JUDr. Nikoleta Gallová, Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.

V Šamoríne, dňa 01.07.2019

JUDr. Nikoleta Gallová, správca