Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/432/2019

(FO) Krajčík Miloš (31.08.1973)

Železničná 295, 91401 Trenčianska Teplá

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
09.07.2019
Zverejnený v OV č.:
130/2019
Dlžník:
Krajčík Miloš IČO 31.08.1973, , Železničná 295/8, 91401 Trenčianska Teplá,
Správca:
JUDr. Vladimír Žitník , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/432/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/432/2019 S1393
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca konkurznej podstaty dlžníka Miloš KRAJČÍK, nar. 31.08.1973, trvale bytom Železničná 295/8, 914 01 Trenčianska Teplá, občan SR pod  sp. zn.: 38OdK/432/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom vzitnik.skp@gmail.com,  telefonicky na  t. č. 042/ 426 17 44, 45.  

v Považskej Bystrici dňa 3. júla 2019

JUDr. Vladimír Žitník – správca