Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/454/2018

(FO) Tokárová Monika (14.05.1973)

Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
11.07.2019
Zverejnený v OV č.:
132/2019
Dlžník:
Tokárová Monika IČO 14.05.1973, , Za mostom 231/12, 07617 Nižný Žipov,
Správca:
, Garbiarska 5, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/454/2018
Spisová značka správcu:
32OdK/454/2018 S1767
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I uznesením sp.zn. 32OdK/454/2018 zo dňa 05.11.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 217/2018 zo dňa 12.11.2018, na majetok dlžníčky: Monika Tokárová, narodená: 14.05.1973, bytom: Za Mostom 231/12, 076 17 Nižný Žipov, prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 47 967 692, dňa 22.05.2018 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 292,08 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 22.05.2018.

 

JUDr. Eva Lúchava, komplementár, Správcovská a poradenská, k.s.