(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
12.07.2019
Zverejnený v OV č.:
133/2019
Dlžník/Úpadca:
Bašternák Ladislav IČO 07.09.1972, , Námestie slobody 7440 / 13, 811 06 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Plynárenská 1, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1811
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Ladislav Bašternák, nar.: 07.09.1972, trvale bytom: Námestie slobody č. 13, 811 06 Bratislava a do funkcie správcu Úpadcu bola ustanovená: JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zn. správcu: S 1811. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 95/2019 dňa 20.05.2019.

Správca týmto v zmysle ust. § 34 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 23.08.2019 v sídle kancelárie správcu. Prezentácia veriteľov sa uskutoční o 10.00 hod. Veritelia fyzické osoby predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra a zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie. Začiatok schôdze veriteľov je stanovený na 10.30 hod.

Program prvej schôdze veriteľov:

  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
  3. Voľba zástupcu veriteľov 
  4. Záver

 

 

 

V Bratislave dňa 09.07.2019

 

JUDr. Lenka Ivanová, Správca