Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/93/2019

(FO) Humajová Anna (04.06.1983)

Pod Kalváriou 4916/50B , 95501 Topoľčany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
12.07.2019
Zverejnený v OV č.:
133/2019
Dlžník:
Humajová Anna IČO 04.06.1983, , Pod Kalváriou 4916/50B, 95501 Topoľčany,
Správca:
Mgr. Tomáš Timoranský , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/93/2019
Spisová značka správcu:
27OdK/93/2019 S1863
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0911 133 046 alebo 035/6401813.

Mgr. Tomáš Timoranský, správca