(FOP) MVDr. Ervín Debre, IČO 32400314

Suchá hora 40, 06001 Kežmarok

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.07.2019
Zverejnený v OV č.:
135/2019
Krajský súd v Košiciach
7K/272/2005, MVDr. Ervín Debre, IČO: 32400314, Suchá hora č. 40, 06001 Kežmarok, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

                                                                                                                                                                              ECLI:SK:KSKE:2019:7005205463.3                                                                   

                                                                                                                            Sp.  zn.: 7K/272/2005 -

                                                                                                                                   IČS: 7005205463

 

                                                                  UZNESENIE

 

         Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: MVDr. Ervín Debre, Suchá hora 40, Kežmarok, nar. 18.4.1959, IČO : 32 400 314, takto

                                                                     r o z h o d o l :

         Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu : MVDr. Ervín Debre, Suchá hora 40, Kežmarok, nar. 18.4.1959, IČO : 32 400 314 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu.

         P r i z n á v a správcovi konkurznej podstaty Ing. Štefanovi Tichému, Rázusova 111, Vranov nad Topľou, odmenu vo výške 132,58 eur.

        U k l a d á správcovi konkurznej podstaty Ing. Štefanovi Tichému, Rázusova 111, Vranov nad Topľou, aby do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia písomne oznámil súdu, či uzavrel účtovné knihy a zostavil účtovnú závierku úpadcu.

        Z b a v u j e Ing. Štefana Tichého, Rázusova 111, Vranov nad Topľou, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

V Košiciach dňa 9. júla 2019

                                                                                                  JUDr. Drahomíra Brixiová

                                                                                                       predsedníčka senátu

 

Za správnosť vyhotovenia: Renáta Sobotková