Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/287/2019

(FO) Mindar František (07.05.1966)

Hornov 249, 91441 Nemšová

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
16.07.2019
Zverejnený v OV č.:
135/2019
Dlžník:
Mindar František IČO 07.05.1966, , Hornov 249 / 8, 91441 Nemšová,
Správca:
JUDr. Vladimír Žitník , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/287/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/287/2019 S1393
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka František  MINDAR – 40OdK/287/2019

V konkurze  dlžníka František MINDAR, nar. 07.05.1966, trvale bytom Hornov 249/8, 914 41 Nemšová, občan SR,  na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.

v Považskej Bystrici, 11.07.2019

                                                                                             JUDr. Vladimír  Žitník

                                                                                                         Správca