Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/93/2019

(FO) Rigó Mário (13.02.1978)

Lehnice 196, 93037 Lehnice

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.07.2019
Zverejnený v OV č.:
136/2019
Dlžník:
Mário Rigó IČO 13.02.1978, , Malý Lég 196, 930 37 Lehnice,
Správca:
, Námestie SNP 3, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
28OdK/93/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/93/2019
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Mário Rigó, nar. 13.02.1978, trvale bytom Malý Lég 196, 930 37 Lehnice, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Mário Rigó

v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár