(FOP) Jozef Heglas - Stavo Mont, IČO 17816122

Č. 779, 02353 Staškov

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
18.07.2019
Zverejnený v OV č.:
137/2019
Krajský súd v Banskej Bystrici
47K/27/2005, Jozef Heglas - Stavo Mont "v konkurze", IČO: 17817122, Raková č. 572 , Staškov,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2019:6005201194.11                               

 

                                                                                              Sp. zn.:47K/27/2005 - 1194

                                                                                                    IČS:  6005201194                               

 

 

UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd prvej inštancie v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Heglas - StavoMont „v konkurze“, Raková č. 572 s miestom podnikania Staškov 779, IČO: 17 817 122 o návrhu správcu konkurznej podstaty JUDr. Marty Todekovej, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín na zrušenie konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia takto

 

r o z h o d o l :

 

I.       Súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu Jozef Heglas - StavoMont „v konkurze“, Raková č. 572 s miestom podnikania Staškov 779, IČO: 17 817 122 po splnení rozvrhového uznesenia č. k. 47K/27/2005-1104 zo dňa 5. marca 2019.

 

II.     Súd zbavuje JUDr. Martu Todekovú, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

 

III.    Toto uznesenie je vykonateľné až nadobudnutím jeho právoplatnosti.

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, písomne vo dvoch vyhotoveniach na Krajský súd v Banskej Bystrici.

                V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania uvedených v § 127 Civilného sporového poriadku uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

                      Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

 

 

V Banskej Bystrici dňa 16. júla 2019

 

 

 

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa